Societats

 • Constitució, transformació, dissolució i liquidació de societats.
 • Convocatòria i assistència en les reunions de Juntes Generals, Assemblees i Consells d'Administració; formalització i execució dels acords presos en les mateixes.
 • Operacions de reestructuració empresarial: fusions, escissions i aportacions de branca d'activitat, adquisició i venda de societats, creació de societats holding, compra i venda d'accions i participacions socials.
 • Suport a les empreses en la presa de decisions. Elaboració i implantació de projectes de negoci, plans de viabilitat, plans estratègics, organització empresarial, valoració d'empreses.

Successió empresarial

 • Planificació jurídica de la successió empresarial i execució dels actes preparatoris
 • Redacció de protocols familiars

Contractació

 • Negociació, redacció i formalització de contractes de "joint venture" i altres formes de col·laboració empresarial
 • Negociació, redacció i formalització de contractes immobiliaris - compravenda, permuta, arrendament- d'empresa, de comissió, distribució, suministra, agència, etc.
 • Negociació, redacció i formalització de contractes de llicència de marques, cessió de drets d'autor i altres drets de la propietat industrial i intel·lectual

Concursal

 • Preparació econòmica i direcció jurídica de concurs de creditors
 • Reclamació de deutes a creditors concursats

Bancari

 • Procediments judicials o extrajudicials contra entitats financeres per clàusules sòl o altres clàusules abusives, accions preferents, swaps o altres productes financers nocius
 • Negociació de refinançaments de deute bancari -préstecs, hipoteques, etc.-
 • Assessorament en la formalització de contractes amb entitats financeres -préstecs, préstecs hipotecaris, dacions en pagament, etc.-

Contenciós

 • Procediments judicials o arbitrals derivats d'accions de impugnacions d'acords socials, responsabilitat d'administradors, separació de socis, etc.
 • Procediments judicials derivats d'accions de competència deslleial, drets de propietat industrial o intel·lectual, responsabilitat contractual o extracontractual, resolució de contractes, reclamacions de quantitat, etc.
 • Procediments judicials d'execució de títols canviaris (xecs o pagarés), de resolucions judicials o arbitrals
 • Mediació en acords i transaccions extrajudicials


Amb la finalitat d’oferir-vos un millor servei, utilitzem cookies. Si seguiu navegant, n’estareu acceptant el seu ús.